Сократ внау 2

01.06.2018

Сократ ВНАУ

Сократ ВНАУ 2

IGDA / A. Dagli Orti
СОКРАТ

Сократ (бл. 470-399 до н. Е.) — давньогрецький філософ. Один з родоначальників діалектики як метода відшукання істини шляхом постановки навідних запитань. Визнавав існування загальних моральних понять, одного пізнання яких досить для правильної поведінки людини. Сократичний метод полягає в тому, що співрозмовника через іронію, негативну частину спільного дослідження, необхідно привести до виявлення суперечностей в своїх твердженнях, а потім методом майєвтики, позитивної частини дослідження, відшукати істину через індукцію (знаходження спільної у приватних чеснотах шляхом їх аналізу та порівняння) і визначення (встановлення пологів і видів і їх співвідношень). Це метод послідовно і систематично задаються питань, що мають на меті поглиблення або отримання нових знань за допомогою обміну інформацією, контролю і самоконтролю засвоєння теми.

Коджаспирова Г. М., Коджаспіров А. Ю. Педагогічний словник: Для студ. вищ. і середовищ. пед. навч. закладів. — М .: Видавничий центр «Академія», 2001, с. 138.

Інші біографічні матеріали:

Подопригора С.Я., Подопригора А.С. Давньогрецький філософ (Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора, А. С. Підопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н / Д: Фенікс, 2013).

Кириленко Г.Г., Шевцов Є.В. Учитель Платона (Кириленко Г.Г., Шевцов Є.В. Короткий філософський словник. М. 2010).

Можейко М.А. Античний мислитель (Новітній філософський словник. Упоряд. Грицанов А.А. Мінськ, 1998).

Солопова M.А. Легендарний античний філософ (Нова філософська енциклопедія. В чотирьох томах. / Ін-т філософії РАН. Науково-ред. Рада: В.С. Стьопін, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Думка, 2010).

Адкінс Л., Адкінс Р. Афінянин з дема Алопека (Адкінс Л., Адкінс Р. Стародавня Греція. Енциклопедичний довідник. М., 2008).

Рассоха І.М. Софіст Сократ (Апологія софістів. Релятивізм як онтологічна система. Харків. 2007. Розділ III. Софістика як вершина розвитку давньогрецької філософії. Глава 3.3.).

Сократ ніколи нічого не писав (Філософський енциклопедичний словник. — М .: Радянська енциклопедія. Гл. Редакція: Л. Ф. Іллічов, П. Н. Федосєєв, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. 1 983).

Далі читайте:

література:

Платон. Зібрання творів, тт. 1-4. М., 1990-1994

Ксенофонт. Сократичні твори. СПб, 1993

Ксенофонт. Спогади про Сократа. М., 1993

Лосєв А.Ф. Історія античної естетики. Софісти. Сократ, Платон. М., 1963 (репр. 1994);

Васильєва Т.В. Дельфійський оракул про мудрість Сократа, яка перевершує мудрість Софокла і Евріпіда. — В кн .: Культура і мистецтво античного світу. М., 1980;

Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1984;

Доброхотов А.Л. Категорія буття в класичній західноєвропейській філософії. М., 1986, с. 14-36;

Кессіді Ф.X. Сократ, 2-е вид. М., 1988;

Йегер В. пайдейе. Виховання античного грека (епоха великих вихователів і виховних систем), пров. з нім. М., 1997, с. 48-100;

Döring К. Exemplum Socratis. Studien zur Sokratesnachwirkung in der kynisch-stoischen Popularphilosophie der frühen Kaiserzeit und im frühen Christentum. Wiesbaden, 1979;

Der historische Sokrates, hrsg. v. A.Patzer. Darmstadt, 1987;

Vlastos G. Ironist and Moral Philosopher. Cambr., 1991;

Boudouris K.J. (Ed.). The Philosophy of Socrates. Athens, 1991;

Benson H.H. (Ed.). Essays on the Philosophy of Socrates. N. Y., 1992;

Irwin T. (ed.). Classical Philosophy: Collected Papers: Socrates and His Contemporaries, vol. 2, 1995;

Giannantoni G. L’edizione delie fonti antiche su Socrate. — Fragmentsammlungen philosophischer Texte der Antike. Le raccolte dei frammenti di filosofi antichi. Atti del seminario internazionale Ascona, Centro Stefano Franscini 22-27 sett. 1996 року, hsrg. V.W.Burkert et al., Gött., 1998, p. 320-335.

Бібліографія:

Patzer A. Bibliographie Socratica. Die wissenschaftliche Literatur über Sokrates von den Anfängen bis auf die neueste Zeit in systematisch-chronologischer Anordnung. Freiburg — Münch., 1985;

Короткий опис статті: сократ ВНАУ

Джерело: Сократ ВНАУ

Також ви можете прочитати